Mer än varannan upplever sin ekonomiska situation som ”dålig” och nästan en tiondel som ”mycket dålig”. Det visar enkätsvaren från 100 studenter i Umeå.

Vertex delade 13–16 november ut 100 enkäter till studenter i Vårdvetarhuset, Naturvetarhuset, Humanisthuset, Samhällsvetarhuset och MIT-huset. Då antalet inte är tillräckligt stort för att säkerställa ett statistiskt tillförlitligt material kan resultatet istället ses som en fingervisning om studenters ekonomiska situation.

70 PROCENT AV DE tillfrågade tar både studielån och bidrag, vilket gör detta till den klart vanligaste försörjningsformen. Av de 29 som angav att de arbetade vid sidan av studierna kombinerade 18 av dessa det med att endast ta bidragsdelen från CSN. Bland dessa 18 anger endast en att denne anser sin ekonomiska situation vara ”dålig”. Resterande 17 tycker att den är ”bra”.
Den stora andelen missnöjda finns istället bland de studenter som använder sig av både låne- och bidragsdel. Här finns även den största delen (fem stycken) som anger att de har en tusenlapp eller mindre efter att räkningar, hyra och mat är betalda.

AV DEM SOM JOBBAR vid sidan av studierna är det bara två som har en tjänst som motsvarar mer än 50 procents tjänstgöring. Dessa är även de två som anser sin ekonomi vara ”mycket bra” – och båda har efter de fasta utgifterna mer än 3 000 kronor kvar varje månad.

EN FEMHUNDRALAPP  som ”blivit över” skulle hela 66 procent av de tillfrågade bland annat lägga på nöjen. Ingen skulle skänka pengar till välgörenhet och 12 procent skulle spara pengarna. Detta kan ställas i relation till att precis hälften av de 100 tillfrågade studenterna någon gång under sin studietid har behövt låna pengar av en närstående för att klara månadens utgifter.  Drygt 60 procent har någon gång tackat nej till att delta i studiesociala aktiviteter på grund av sin ekonomi.

OM OLYCKAN ÄR FRAMME och exempelvis akut tandvård krävs, vilket i Vertex exempel skulle kosta 1 000 kronor, är det mer än hälften av de tillfrågade som inte anser sig kunna betala detta på egen hand.

VAD GÄLLER SKILLNADER mellan manliga och kvinnliga studenter kan man nämna att kvinnor är nöjdare med sin ekonomi, har i snitt mer pengar kvar efter utgifterna och lägger i högre grad den fiktiva femhundralappen på kläder än män.

ANDERS SAMUELSSON