45 av 100 studenter hade redan i början av maj ordnat jobb inför sommaren. Och de flesta som då inte hade spikat sommarplanerna vill helst jobba. Det visar Vertex enkätundersökning.

I början av maj delade Vertex ut enkäten under luncher i och kring cafeteriorna i Naturvetarhuset, Samhällsvetarhuset, Lärarhuset, Humanisthuset samt Vårdvetarhuset. De 100 svaren kommer från 20 studenter vardera från naturvetenskap/teknik, samhällsvetenskap, lärarutbildning, humaniora och medicin/vård. Då det är förhållandevis få svarande ska resultatet ses som en fingervisning om läget snarare än ett statistiskt säkerställt resultat.

BLAND STUDENTER INOM medicin/vård finns den största andelen som ordnat arbete under sommaren. De är även den grupp där flest kommer att sommar­jobba inom sitt utbildningsområde. 13 av 20 hade ordnat jobb och av dessa hade 10 jobb inom sitt område. Näst mest lyckosamma i jobbsökandet är studenter inom naturvetenskap/teknik, där hälften av de 20 tillfrågade hade fått klart med sommarjobb i början av maj.

PÅ ANDRA SIDAN SPEKTRAT återfinns studenter inom samhällsvetenskap, där endast sex personer hade ordnat jobb. Nästan lika lågt hamnade studenter vid lärarutbildningen, där 7 av 20 ordnat jobb och ingen inom sitt utbildningsområde. Det sistnämnda har sin rimliga förklaring i att skolorna är stängda under sommaren.

AV DE SAMMANLAGT 45 STUDENTER som inte visste med säkerhet vad de skulle göra under sommaren har 23 svarat  att de vill jobba, 20 att de vill resa och 11 att de skulle vilja vara lediga hela sommaren – många har alltså fyllt i flera alternativ. Inte en enda har uppgett att de vill läsa en sommarkurs.

Tilläggas bör att flera hade sökt men inte fått slutgiltigt besked om arbete eller sommarkurs när enkätundersökningen gjordes. För många har sommarplanerna sannolikt tagit fastare form med tiden.

ANDERS SAMUELSSON

FAKTA: Mer om enkätsvaren

• De flesta av de 8 studenter som ska läsa sommarkurser på universitetet uppger att de gör det för att fixa försörjning via CSN.

• Av de studenter som fått jobb ska de flesta (25 personer) jobba 5–8 veckor i sommar.

• Bara 4 av de totalt 100 tillfrågade studenterna uppgav att de skulle vara lediga hela sommaren. Försörjningen fixar de genom mamma/pappa, partner och sparade pengar – ofta i kombination.

• De flesta av de 17 studenter som ska resa i sommar kommer att göra det inom Sveriges gränser. Fem reser i Europa och två utanför Europa.