– Så här mycket turbulens skapar en oro som når studenterna, säger Umeå universitets rektor Lena Gustafsson om de problem som under lång tid funnits på Arkitekthögskolan.

I en arbetsmiljökartläggning, som gjordes under 2015 och publicerades i januari i år, uppges bland annat att ett flertal av de upplevda arbetsmiljöproblemen går att härleda ända tillbaka till Arkitekthögskolans start 2009. Problem med att kommunicera samt implementera nödvändiga styrdokument och rutiner medförde att organisationen hamnade i situationer av dålig framförhållning och inte har kunnat realisera de långsiktiga mål och visioner som en organisation behöver för att finna identitet och trygghet.

Detta har lett till att individer, grupper och ledning tvingats införa en rad ad hoc-lösningar för att bibehålla kärnverksamheten. ”Som en följd av detta har personal på alla funktioner utsatts för tidsmässig och psykosocial belastning. Där det saknats struktur har det skapats en kultur av individuella lösningar vilket fungerat för stunden men inte varit hållbart i längden”, heter det i kartläggningen.

Kartläggningen pekar ut en fungerande ledningsstruktur som nyckeln för att få bukt med den splittrade personalen. Under årens lopp har informella grupperingar bildats bland personalen där olika metoder och ledningskulturer skapats och där synen på vad som är bäst för verksamheten som helhet kolliderat mellan grupperna.
Problemen har funnits länge – borde inte universitetet ha agerat tidigare?
– Både ja och nej, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet. Det hade kunnat göras mer redan innan Ana Betancour (nuvarande rektor vid Arkiekthögskolan, reds anm.) tillträdde, men då var vi inte medvetna om problemens omfattning i lika hög grad. Men idag, när vi vet mer om hur situationen sett ut, är det lätt att i efterhand säga att man borde gjort annorlunda.
Har studenterna blivit drabbade?
–  Ja, så här mycket turbulens skapar en oro som når studenterna. Jag tycker att personalen har lyckats hålla oron på en relativt låg nivå. Sen finns det de som oroat sig mer än andra, vilket är naturligt med de skriverier som varit.

Under 2015 inkom inte tio anmälningar riktade mot ledningen i allmänhet och Arkitekthögskolans rektor Ana Betancour i synnerhet gällande bland annat mobbning, trakasserier och hot om uppsägningar. Åtta av tio anmälningar har vid tiden för Vertex pressläggning avskrivits och i motiveringen står att det inte finns något samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Under hela tiden som media skrivit om detta har rektor Lena Gustafsson uttryckt sitt stöd för Ana Betancour. Något hon, trots anmälningarna, står fast vid.
– Ja, helt och hållet. Anmälningarna uttrycker missförhållanden och har inneburit en extra belastning på arbetet och på alla berörda, men samtidigt måste man fråga sig vad som utgör grunden för dem. Dessa omständigheter och meningsskiljaktigheter fanns där redan innan Ana Betancour tillträdde.
Men varför har det eskalerat under hennes tid?
– Vi visste, när hon tillträdde i början av 2015, att vi hade en problematisk situation och att det på skolan behövdes utveckling av utbildningen, forskningen, organisationen, samt utarbetande av beredningsgrupper och styrdokument. Men vi visste då inte omfattningen på hur stora problem som fanns. När det i en sådan situation kommer en ny ledare som får i uppgift att genomföra förändringar så skapar det turbulens i organisationen.

Läs hela artikeln i Vertex nr 3-2016.

 Anders Samuelsson