Ska studenter likställas med arbetstagare när det gäller sjukskrivning och rehabilitering efter sjukdom? Ja, tycker Umeå studentkår. Nej, menar Umeå universitet.

Regeringen beslutade för ett år sedan att tillsätta en utredare med uppdrag att ta fram åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom och främja effektivare studier.

Utredningens delbetänkande, ”Ökad trygghet för studerande som blir sjuka”, har nu varit ute på remissrunda till 98 instanser, däribland Umeå universitet, där även Umeå studentkår yttrat sig i frågan.

Umeå studentkår välkomnar en mer flexibel och behovsanpassad lagstiftning kring sjukskrivning för studerande och applåderar förslaget att studenter ska ha möjlighet att vara sjukskrivna på deltid.

Att karenstiden kortas från 30 till 14 dagar är ett förslag Umeå studentkår gillar, men bara delvis, och tillägger att sjukskrivning vid studier bör följa samma principer som vid arbete, med bara en karensdag, varefter studielånet börjar avskrivas redan från dag 2 i sjukdomsperioden.

Umeå universitet välkomnar i sitt yttrande både förslaget om möjlighet till deltidssjukskrivning för studenter och utredningens initiativ att ta fram nationella riktlinjer för hantering av studenters återgång till studierna efter sjukdom. Men överlag är Umeå universitet tveksamt till de slutsatser utredningen drar.

Tvärt emot Umeå studentkår pekar Umeå universitet på de problem och otydligheter det skulle innebära att likställa studerande med arbetstagare.

Framförallt resonerar Umeå universitet i yttrandet om det rehabiliteringsansvar en arbetsgivare har, men där det i utredningen förblir otydligt vilket rehabiliteringsansvar ett universitet eller en högskola har, hur långt det bör sträcka sig och vilka åtgärder som förväntas.

Umeå universitet menar att utredningens ambition att öka tydlighet och kunskap kring rehabiliteringsåtgärder för studenter är ”lovvärd men har tyvärr inte uppnåtts”.

Utredningens slutbetänkande ska lämnas senast den 31 augusti.

Bertil Janson