Två av tre studenter upplever större koncentrationssvårigheter, större ängslan och oro samt svårigheter att hålla fast vid studierutiner under coronaperioden, då merparten av undervisningen skett via distans. Det visar en enkät som Umeå studentkår gjort.

I april skickade Umeå studentkår en enkätundersökning till de 3526 medlemmarna i kåren för att kartlägga studenternas upplevelse av studiesituationen under senare delen av vårterminen, då universitetets lokaler hålls stängda för studenter. 280 kårmedlemmar besvarade enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på 8 procent.

En klar majoritet av de som svarat upplever i hög grad negativa effekter av nedstängningen och distansstudierna. 70 procent uppger att de i högre grad än tidigare skjuter upp studieuppgifter och nästan lika många uppger att de upplever större ängslan och oro, att utbildningskvaliteten blivit sämre och att de har svårt att hålla studierutinerna uppe. 79 procent säger att antalet lärarledda undervisningstimmar blivit lägre.
– Vi ser att studenterna har det sämre än tidigare, sammanfattar Anton Öhrlund, vice ordförande för Umeå studentkår.

Hans slutsats av enkätresultaten är att utbildningskvaliteten har försämrats och att det psykosociala välmåendet bland studenterna dalat.
– Vi behöver nu universitetsledningen i ryggen för att kunna genomföra de insatser som krävs tillsammans med lärarkåren. Detta för att studenter inte i värsta fall ska välja att hoppa av sin utbildning, säger han.

Umeå universitet uppger i en artikel på umu.se att varken Studenthälsan eller Psykologmottagningen har märkt av ett ökat tryck på stödsamtal eller terapisessioner under coronaperioden. 

Men Heidi Hansson, vicerektor vid Umeå universitet, säger att situationen inneburit en oerhörd påfrestning för hela samhället och att hon inte är förvånad över resultaten i Umeå studentkårs enkät.
– Det är klart att det har varit en rejäl omställning för hela verksamheten att helt övergå till att undervisa på distans, något som initialt kan ha påverkat undervisningens kvalitet.

Hon tillägger att universitetet ligger i framkant digitalt, att lärarna är duktiga och att hon har fullt förtroende för att undervisningen fungerar allt bättre.
– Och universitetet följer förstås upp studiesituationen kontinuerligt för att se vilka åtgärder som vi kan ta till för att våra studenter ska må bra och deras studier ska fungera optimalt, säger Heidi Hansson.

Bertil Janson