Programstudenter i Umeå presterar snäppet bättre än ”genomsnittsstudenten” på alla program i landet. Men på fristående kurser och distansutbildningar är prestationsnivån i Umeå märkbart lägre.

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har mätt prestationsgraden för studenter i hela landet. Prestationsgrad är ett mått som visar hur många högskolepoäng studenter tar av det antal poäng de är registrerade för. UKÄ:s senaste analys avser kurser påbörjade 2015/2016.

Studenter i Umeåhar totalt sett en prestationsgrad precis i nivå med riksgenomsnittets 83 procent. På två fronter presterar Umeåstudenterna bättre än riksgenomsnittet: konstnärliga program och yrkesexamensprogram.

Sämre är det med de fristående kurserna i Umeå. Här är prestationsgraden (60 procent) sämre än rikssnittet (64 procent).  Ännu lägre är prestationsnivån på Umeå universitets distanskurser, 51 procent, att jämföra med riksgenomsnittets 64 procent.

Läs hela artikeln i Vertex nr 3-2019.