Mer än hälften av studenterna har någon gång funderat på att hoppa av eller byta utbildning. Och nio av tio vägrar låg lön. Det visar Vertex enkätundersökning.

Utbildning och arbete är ständigt aktuella frågor och läget på arbetsmarknaden ser mycket olika ut beroende på vilken utbildning man valt. Vertex har gjort en enkätundersökning för att ta reda på hur umeåstudenterna ser på sitt studieval och tankarna kring det kommande arbetslivet.

AV DE 100 STUDENTERNA i undersökningen svarar 55 att de någon enstaka eller flera gånger funderat på att byta eller hoppa av sin utbildning.
På flervalsfrågan varför studenterna valt den utbildning de går syns några skillnader mellan de olika svarsgrupperna. På samhällsvetenskapliga fakulteten respektive teknisk-naturvetenskapliga och fakulteten är “karriär­­möjligheter” en något viktigare orsak till utbildningsvalet än vid övriga fakulteter – 65 respektive 60 procent ansåg detta var viktigt när de sökte sin utbildning. Motsvarande andel vid medicinsk fakultet 33 procent och vid humanistisk fakultet 25 procent. För studerande på lärarutbildningarna var karriärmöjligheten minst viktig – bara 17 procent angav detta som en av orsakerna till utbildningsvalet.

DE TVÅ YRKESGRUPPER som under senare tid varit de kanske mest omdebatterade, löne- och arbetsvillkorsmässigt, är lärare och vårdpersonal. Det är inom dessa två grupper som flest svarande menar att “intresse/kall” spelade in i valet av utbildning. Värt att notera är att ingen av de 100 svarande anger föräldrar eller närståendes påverkan som en orsak till valet av utbildning.

BARA 8  AV 100 SVARANDE uppger att de tänka sig att acceptera en lön som ligger strax under rekommenderad ingångslön när de ska söka sitt första jobb. Vad gäller val av arbetsort angav 88 procent att de kan tänka sig att flytta efter avlagd examen för att få jobb.

Fotnot: Läs mer om undersökningen i Vertex 4: 2o13,
som utkommer den 26 april.

ANDERS SAMUELSSON