Viktiga titlar och begrepp inom den akademiska världen som det kan vara värt att känna till.

Adjungerad professor/lektor/adjunkt: Person som har sin huvudsakliga verksamhet utanför universitetet. En adjungering är alltid tidsbegränsad.

Adjunkt: En lärare som har en akademisk grundexamen samt pedagogisk erfarenhet, men inte har doktorerat (disputerat) se vidare under Lektor.

Avhandling: Avhandlingen är den viktigaste delen av en forskarutbildning. En avhandling är en slags bok där den forskarstuderande beskriver sitt forskningsområde och sina forskningsresultat. En avhandling kan också vara en sammanställning av ett antal artiklar som den forskarstuderande fått publicerade under sin utbildning. Avhandlingen presenteras och försvaras vid en licentiat- eller doktorsdisputation.

Dekan: En dekanus eller dekan är högsta administrativa chef för en universitetsfakultet, och ordförande för fakultetsnämnd. Fakultetsnämnden har det yttersta ansvaret för hur forskningen inom fakulteten bedrivs. Dekanus och prodekanus är för det mesta professor men högskolelagen ställer inget sådant krav.

Disputation: Avläggande av doktorsexamen. Disputationen är när en doktorand offentligt presenterar och försvarar sin avhandling.

Docent: Docent är en akademisk titel som motsvarar ungefär fyra års heltidsforskning efter avlagd doktorsexamen.

Doktorand: En student som har antagits till och bedriver forskarutbildning.

Doktor: Titel på person som avlagt doktorsexamen och är klar med sin forskarutbildning.

Doktorsexamen: Doktorsexamen är en examen inom forskarutbildning som omfattar lägst 240 högskolepoäng, varav lägst 120 högskolepoäng ska utgöras av en avhandling. Doktorsexamen är den högsta akademiska examen. Den kallades tidigare doktorsgrad.

Fakultet: En fakultet är en sammanhållen organisatorisk enhet för närbesläktade ämnen inom utbildning och forskning. Fakulteten har vanligen det högsta ansvaret för forskning och utbildning inom en ämnesgrupp.

Forskarutbildning: Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier, 240 högskolepoäng, och leder fram till en doktorsexamen. Efter halva tiden kan man ta ut en licentiatexamen. För att bli antagen till forskarutbildning måste man ha genomgått grundläggande universitets- eller högskoleutbildning. Under forskarutbildningen fördjupar sig den forskarstuderande i sitt ämne. Minst 120 högskolepoäng av forskarutbildningen utgörs av avhandlingsarbete.

Forskning: Forskning är en process som genom systematiskt arbete kan frambringa nya kunskaper och ökat vetande.

Handledare: En forskare som stödjer studerande på forskarnivå under hela studietiden.

Hedersdoktor: Är en hederstitel som delas ut som utmärkelse till någon som har gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid ett universitet.

Industridoktorand: Forskarstuderande som har en anställning vid ett företag (motsvarande) och inom ramen för sin tjänst genomgår forskarutbildning.

Institution: En institution är en organisatorisk och administrativ basenhet vid traditionellt uppbyggda svenska universitet eller högskolor. Institutionen är i de flesta fall underordnad fakulteten och ansvarar för att genomföra utbildning, forskning och utvecklingsarbete inom ett specifikt ämne eller en grupp av närliggande ämnen. En institution kan vidare vara indelad i avdelningar.

Lektor: En lektor är en lärare vid ett universitet eller en högskola. För att kunna anställas som lektor krävs doktorsexamen och pedagogisk skicklighet. För att kunna anställas som lektor med konstnärlig verksamhet fordras konstnärlig och pedagogisk skicklighet.

Licentiatexamen: Examen inom forskarutbildningen som omfattar minst 120 högskolepoäng varav 60 högskolepoäng utgör en vetenskaplig uppsats. Efter halva forskarutbildningen, två år, kan man ta ut en licentiatexamen. Licentiatexamen kan vara en etapp på vägen mot en doktorsexamen

Opponent: En person som kritiskt granskar en avhandling och ställer frågor till doktoranden under disputationen

Professor: Benämning på den högsta lärartjänsten vid ett universitet/högskola. En anställning som professor är knuten till ett visst ämne.

Professor emeritus/emerita. Pensionerad professor.

Promotion: Offentlig ceremoni för att fira personer som avlagt doktorsexamen.

Respondent: Så kallas doktoranden/den forskarstuderande när den försvarar sin avhandling

Källor: Linnéuniversitetet, Wikipedia, Umeå universitet