Studenten fick klartecken av handledaren att gå upp med sin uppsats. Examinatorn sågade den rakt av. Universitetskanslersämbetet kritiserar nu lärosätet för bristande handledning.

En läkarstudent har anmält Karolinska institutet till Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter att examinatorn hade krävt omfattande förändringar av hans uppsats trots att handledaren lämnat klartecken för uppsatsen. Studenten hänvisade till ett liknande ärende, där den tidigare tillsynsmyndigheten Högskoleverket varit kritisk till en annan högskolas agerande.

UR STUDENTERNAS perspektiv är det inte godtagbart att det råder olika synsätt mellan handledare och examinator för vad som krävs för att godkänna en uppsats, menar UKÄ. När handledning och examination av en uppsats utförs av olika personer är det viktigt att synen på vilka krav som ska ställas inte skiljer sig för mycket åt.

DET BÖR INTE förekomma att examinatorn kräver mycket omfattande förändringar för att uppsatsen ska kunna godkännas, när handledaren har gett klartecken till att uppsatsen tas upp på uppsatsseminariet, skriver UKÄ.

MEN ENBART examinatorn kan fatta slutgiltigt beslut och sätta betyg – och är aldrig skyldig att sätta ett godkänt betyg bara för att handledaren gett klartecken för uppsatsen, påpekar UKÄ. I det aktuella fallet hade dock handledaren inte följt lärosätets rutiner i flera avseenden, varför Karolinska institutet inte kan undgå kritik för bristerna i handledningen, anser UKÄ.