80 procent av de nybörjarstudenter som fyllt i Vertex enkätundersökning tycker att bostadssituationen i Umeå är ”dålig” eller ”mycket dålig”.

Frågar man nya studenter är bostadssituationen i Umeå under all kritik. Det visar den enkät som Vertex delade ut på Välkomstmässan den 4 september. Sammanlagt 110 studenter fyllde i enkäten. Av dessa var 70 nybörjarstudenter och hade påbörjat sina studier i höst, medan 40 hade påbörjat sina studier under vårterminen eller tidigare. På grund av det relativt låga antalet bör resultatet tolkas som en fingervisning snarare än som ett statistiskt säkerställt resultat.

Bland nybörjarna finns ett starkt missnöje med studenternas bostadssituation. Hela 80 procent uppger att de tycker att situationen är ”dålig” eller ”mycket dålig”. Enkätresultatet visar även att var femte nybörjarstudent har funderat på att avsluta sina studier, alternativt byta studieort, på grund av rådande bostadssituation.

Av de 70 nybörjarna bor de flesta (22) i hyresrätt, men nästan lika många (18) bor som inneboende. Bland de svarande finns även studenter som bor i rum i Vindeln (”men skulle vilja bo i Umeå”), på vandrarhem, hotell och ”på golfbana”. 8 bodde hemma hos förälder eller släktning.

Nedan hittar du enkätresultatet sammanställt i pdf-format, dels totalt, dels uppdelat i nybörjare och äldre studenter.

Anders Samuelsson

Läs mer om enkäten och bostadskrisen i Umeå
i Vertex nr 7-2014, som utkommer den 30 september.

Bostadsenkät – totalt, 110 studenter [pdf]
Bostadsenkät – nybörjare, 70 studenter [pdf]
Bostadsenkät – äldre stud, 40 studenter [pdf]