Tre av sju utbildningar vid Umeå universitet får underkänt i Universitetskanslersämbetets nya kvalitetsutvärdering. Bristerna måste åtgärdas inom ett år, annars kan examenstillståndet ryka.

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har regeringens uppdrag att utvärdera utbildningarnas resultat – helt enkelt hur väl en utbildning uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningen. En bedömargrupp med ämnesexperter och student- och arbetslivsföreträdare granskar i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten.

IDAG KOM RESULTATET från kvalitetsutvärderingarna inom tre olika områden. Det gäller dels utbildningar inom film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap, dels utbildningar inom arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård, och slutligen utbildningar inom religionsvetenskap och teologi.

VAD GÄLLER UMEÅ universitet klarar sig utbildningarna i religionsvetenskap och teologi bäst. Religionsvetenskap mot kandidatexamen får omdömet ”hög kvalitet”. Teologi mot magisterexamen får samma betyg, medan teologi mot kandidatexamen får högsta betyget, ”mycket hög kvalitet”.
Arkelogiutbildningen mot kandidatexamen får  omdömet ”hög kvalitet”, men sen är det slut på det roliga för Umeås del.

ARKEOLOGIUTBILDNINGEN mot magisterexamen, miljöarkelogiutbildningen mot magisterexamen, samt konstvetenskap mot kandidatexamen får alla omdömet ”bristande kvalitet” – de uppfyller alltså inte de mål som satts.

DESSA TRE UTBILDNINGAR har nu ett år på sig att rätta till bristerna för att få behålla sitt examenstillstånd – inom ett år görs allså en uppföljande utvärdering.

LÄS MER HÄR OM hur Universitetskanslersämbetet bedömer just din utbildning.