En tredjedel av landets utbildningar inom pedagogik, didaktik och närliggande områden har bristande kvalitet. I Umeå underkänner UKÄ tre av sex granskade utbildningar.

Högskoleutbildningar inom pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden har utvärderats av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). En tredjedel av utbildningarna, 19 av 57, får omdömet bristande kvalitet. Utbildningarna finns vid 12 av de 24 lärosäten som har ingått i utvärderingen. Bristerna handlar i många fall om att studenteras examensarbeten inte håller tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet.

I Umeå får idrottspedagogik, kandidatexamen, och utbildningsledarskap, magisterexamen, omdömet bristande kvalitet, vilket innebär att Universitetskanslersämbetet ska göra en ny granskning inom ett år. Om bristerna inte åtgärdats då kan examensrätten dras tillbaka.

Även utbildningar som leder till psykoterapeutexamen har utvärderats, 7 av 12 utbildningar i landet bedöms ha bristande kvalitet, däribland utbildningen som ges vid Umeå universitet.

Bättre utfall blir det för studie -och yrkesvägledarprogrammet i Umeå, som får omdömet ”hög kvalitet”. Det omdömet får även kandidat- och magisterutbildningarna i pedagogik.

Se UKÄ:s omdöme om din utbildning här:

• Till utvärderingen av pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap
• Till utvärderingen av utbildningar som leder till psykoterapeutexamen
• Till utvärderingen av utbildningar som leder till studie- och yrkesvägledareexamen