Vid Umeå universitet finns ingen särskild funktion för hantering av studenters klagomål på utbildningen. Detsamma gäller för merparten av landets lärosäten. Umeå tillhör dock den tredjedel av lärosätena som har skriftliga riktlinjer för klagomålshanteringen.

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har bett 30 universitet och högskolor i landet att redogöra för sina rutiner för hanteringen av klagomål från studenter.  Närmare en tredjedel av lärosätena redovisar någon form av skriftliga riktlinjer eller andra skriftliga rutiner för klagomålshantering, bland andra Umeå universitet, Uppsala universitet och Södertörns högskola.

MEN DE FLESTA LÄROSÄTEN, däribland Umeå universitet, har ingen särskild funktion för hanteringen av klagomål från studenter, utan klagomålen hanteras inom ramen för lärosätets vanliga organisation. Umeå universitet skriver dock i sitt remissvar att det för utbildning på forskarnivå finns en koordinator som är centralt placerad vid universitetet och bland annat hanterar frågor och problem för doktoranderna. Högskolan i Borås har en studentombudsman och en handläggare med  ansvar för studenträttsliga frågor, någon sådan finns alltså inte i Umeå.

UR ETT STUDENTPERSPEKTIV är det bra att det finns lättillgänglig information om vart studenter ska vända sig med klagomål, noterar UKÄ. Vid flera lärosäten finns särskilda ”ingångar” för studenterna med information om studenträtt och vart man vänder sig med klagomål.  Vid Umeå universitet har Studentcentrum en studentwebbsida med uppgifter om vem man ska vända sig till för att få stöd och hjälp.

NÅGOT SOM ÄR UNIKT FÖR Umeå universitet är studentkårernas ”studentfallskrivelse”, som Vertex skrivit om vid flera tillfällen (se längre ner). Skrivelsen, som kårerna i Umeå lämnar in till universitetsstyrelsen, innehåller en sammanställning av de problem som studenter kontaktar kårerna för att få hjälp med.

STUDENTFALLSSKRIVELSEN lämnades tidigare in varje år, men från och med 2010 vart tredje år, enligt Umeå universitets remissvar för att ge mer tid till universitetet och kårerna att arbete med prioriterade delar av skrivelsen. Studentfallsskrivelse 2013, som kårerna lämnade till universitetsstyrelsen i höstas, innehåller de studentfall som inkommit till kårerna från höstterminen 2010 till vårterminen 2013.