Studenterna i Sverige har börjat få bättre ordning på studierna – och bäst lyckas programstudenterna. Så kan man sammanfatta färsk statistik om studenternas prestationer.

Det är Universitetskanslersämbetet som sammanställt prestationsgraden bland studenterna  i Sverige. Prestationsgraden mäter i vilken omfattning studenterna tar de poäng och klarar de kurser de är registrerade för.

Viss eftersläpning finns av naturliga skäl i siffrorna, där det senast sammanställda läsåret är 2011/2012. Då var genomsnittliga prestationsgraden för studenter registrerade i högskolan 80,5 procent, vilket var en ökning med drygt 1 procentenhet sedan läsåret innan.

Högst prestationsgrad har studenter på konstnärliga program (93%), yrkesexamensprogram (90%) och generella program (85%). Lägst är prestationsgraden på fristående kurser (62%), där siffran för distanskurser är ännu lägre – men här har prestationsgraden ökat mest under senare år, medan den sjunkit något på konstnärliga program.