Professorerna lyser med sin frånvaro i föreläsningssalarna. Det är främst adjunkter som studenterna möter i undervisningen, medan professorerna bara utför bara åtta procent av all undervisning. 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har undersökt hur lärare och forskare fördelar sin arbetstid mellan undervisning och forskning. Rapporten, som bygger på SCB:s statistik, visar att högskolans verksamhet numera är mer inriktad på forskning än den var när samma studie gjordes 2007.

– TROTS ATT HÖGSKOLAN har fått allt fler disputerade lärare de senaste åren utför de fortfarande mindre än hälften av undervisningen och forskningen. Vi kan också se att de mest meriterade ägnar mindre tid åt undervisning och mer tid åt forskning, säger Marie Kahlroth, utredare på Universitetskanslersämbetet.

DET ÄR FRÄMST ADJUNKTER som studenterna möter i undervisningssalarna. Dessa står för 37 procent av undervisningen på grundnivå och avancerad nivå. Därefter kommer lektorerna med 34 procent. Professorerna, som är de mest meriterade, utför 8 procent av undervisningen, till och med mindre än doktoranderna.

I UTBILDNINGEN på forskarnivå utförs dock tre fjärdedelar av undervisningen av de mest meriterade; professorer, lektorer, forskare och forskarassistenter.