Egenterapin för studenter på psykologprogrammet i Umeå har med kort varsel halverats.
– Studenterna känner sig väldigt, väldigt besvikna, säger psykologstudenten Katrin Påhlman.

Psykologprogrammet på Umeå universitet har tvingats göra kraftiga besparingar. För studenterna som ska börja termin sju innebär det att egenterapin har sänkts från femtio till tjugofem timmar. Enligt Katrin Påhlman, psykologstudent på sjunde terminen, är egenterapin ett populärt inslag i utbildningen. Det skapar förståelse för behandlingsformerna genom att studenterna själva är klienter i en terapi.
– Femtio timmar helt subventionerad egenterapi är väldigt unikt för Umeå universitet och är en av anledningarna till att man söker sig just hit. Studenterna känner sig väldigt, väldigt besvikna.

BESLUTET ATT SÄNKA antalet terapitimmar kom plötsligt. Studenterna hade bara en vecka på sig att ta ställning till ändringen i kursplanen strax innan jul. Trots snabbt gensvar från studenterna och över tvåhundra namnunderskrifter mot ändringen tog prefekten beslutet att anta den nya kursplanen.
– Sättet beslutet genomfördes på var som att de inte ville att vi skulle få reda på det, säger Katrin Påhlman.

MIKAEL HENNINGSSON, prefekt för psykologiska institutionen, håller inte med om den bilden.
– Vi prioriterar egenterapin och gjorde utrymme för besparingar i många kurser men inte i den. När vi fick den nya budgeten var vi tvungna att göra besparingar i egenterapin ändå. Anledningen till att det blev så kort varsel beror på att vi får budgeten för nästkommande år väldigt sent. För det här året blev det större förändringar än vad vi hade räknat med och tvingades ta en del snabba beslut.
Katrin Påhlman ifrågasätter det motivet som hon menar strider mot universitets regler.
– Enligt reglerna är stora förändringar okej om det är av pedagogiska skäl. Den här förändringen är uppenbart av ekonomiska skäl.

PSYKOLOGISKA FÖRENINGEN, en programförening i Umeå Studentkår, pekar på ett tidigare utslag från Hög­skole­verket i ett liknande fall. Enligt utslaget ska studenter som påbörjar en utbildning så långt som möjligt ha samma förutsättningar som fanns vid studiernas början.
Katrin Påhlman har anmält händelsen till Högskoleverket för en granskning om processen verkligen gått rätt till.
– Jag hoppas att det ska hjälpa andra i framtiden. För oss som ska gå egenterapin nu är det för sent.

PATRIK ISACSSON