I den studentfallsskrivelse som de tre studentkårerna vid Umeå universitet lämnade in innan sommaren visar det sig att det finns problem som inte åtgärdats på tre år.

Innan sommaren lämnade de tre studentkårerna vid Umeå universitet in Studentfallskrivelsen, vilket är en sammanställning av de studentfall som inkommit till kårerna under åren 2010–2013. Tittar man närmare på dokumentet och jämför med förra Studentfallskrivelsen från 2010 ser man att det finns återkommande problem: försenade scheman, att regelverket inte efterföljs i tillräckligt hög grad samt bristfällig handledning vid uppsatsskrivande.

ANDERS FÄLLSTRÖM, prorektor vid Umeå universitet, menar att Studentfallskrivelsen är mycket viktig för universitetet då det är det enda skriftliga ”tyngre” dokument som kårerna lämnar, utöver den dialog som finns då de träffar utbildningsbevakare och ordförande i princip varje vecka. Han säger att skrivelsen ska behandlas i universitetsstyrelsen i november. Då kommer en tidsplan om prioriteringar och process att presenteras.
Kårerna efterlyser att ett system för uppföljning av regelbrott införs samt konkreta efterföljder vid regelbrott, som försenade scheman och kursplaner. Är detta något ni diskuterat från universitetshåll?

– Det här är, i min mening, en av de mest centrala sakerna i Studentfallsskrivelsen. Alltför många studentfall dyker upp i rätt stor omfattning år efter år. Tyvärr är det också så att det alltför ofta är ungefär samma avdelning, institution eller ämne som står för fallen. Att hitta en modell för att följa upp och rätta till dessa brister ser jag som den kanske viktigaste delen i årets skrivelse. Det behövs något konkret. Dock är det rätt svårt och komplicerat, så någon enkel lösning ser jag inte så här direkt. Däremot kommer med största sannolikhet en grupp att få jobba med frågan och försöka komma fram med förslag under hösten.

ANDERS SAMUELSSON

Fotnot: Läs mer om studentfallen i Vertex nr 6-2013,
som utkommer den 3 september.