Studenten var helt förtvivlad efter att uppsatsen totalsågats på slutseminariet. Tidigare hade handledaren försäkrat att uppsatsen skulle bli godkänd. Det är ett exempel av de cirka 200 studentfall som når studentkårernas utbildningsbevakare varje år.

Studenter har rätt att vända sig till sin kår eller sektion om de känner sig orättvist behandlade. Dessa studentfall hamnar hos respektive utbildningsbevakare som hjälper till att få bukt med problemen. Det kan röra sig om så vitt skilda saker som försenade eller felaktiga scheman, otydliga kursplaner eller regelbrott.

TANIYA SAHLSTRÖM ÄR ansvarig för utbildningsfrågor vid Umeå studentkår och hon ser en trend bland de sammanlagt cirka 200 fall som behandlas vid kårerna varje år.
– Ofta handlar det om kommunikationssvårigheter mellan universitetet och studenter och där  fungerar vi som en länk mellan dem. Men det finns ett stort mörkertal, då de studenter som kommer förmodligen är en bråkdel av dem som har problem. Vi arbetar alltid för att låta studenterna veta att vi finns till för såna här problem. Många vet inte att vi arbetar studentfackligt. Många är även oroliga för att de ska få problem med lärare på kursen eller att det kommer påverka deras betyg negativt om de framför klagomål. Men man har alltid rätt att vara anonym, säger Taniya Sahlström.

MÅNGA STUDENTFALL BEROR på bristande kommunikation, menar hon, och ger ett exempel på en situation med en student vars handledare sagt att d-uppsatsen skulle bli godkänd, men examinatorn sågade uppsatsen och gjorde bort studenten inför alla andra vid slutseminariet.
– Studenten var helt förstörd. Det var inte någon bra uppsats, men handledaren sa att den var godkänd, vilket är en förutsättning för att få gå upp på ett slutseminarium. Det fanns fel i uppsatsen som borde ha rättats till på ett tidigt stadium, men handledaren sa inte något. För studenten resulterade det i att hela uppsatsen fick göras om, efter att studenten redan har spenderat tid och pengar på uppsatsarbetet en hel termin. Jag tog upp detta med institutionen och det beslutades att handledaren inte skulle handleda studenter i fortsättningen. Även examinatorn betedde sig oproffsigt, vilket jag pratade med institutionen om.

TANIYA SAHLSTRÖM SÄGER att det inte bara är studenter som känner sig drabbade, utan det finns även exempel på när lärare känt sig utsatt från studenthåll. Studierektorn vid en utbildning kontaktade till exempel kåren när en lärare upplevde att en jämnårig student inte bemötte denne på ett respektfullt sätt. Även där handlade det om att gå in och kommunicera.
– Jag vet inte exakt hur det slutade, men det pratades om att ge studenten en varning. Men det är viktigt att komma ihåg att vi är på studenternas sida och att de kan känna sig trygga att prata med oss.

SAMTLIGA FALL DOKUMENTERAS, sammanställs och lämnas in till universitetet i form av en studentfallsskrivelse som innefattar samtliga fall från de tre studentkårerna vid Umeå universitet. De huvudrubriker som återfinns i skrivelsen är Administration, Rättssäkerhet, Utbildningskvalitet, Studentinflytande och Studiesocialt. Skrivelsen ska ge kårerna och Umeå universitet en inblick i vilka problem som är aktuella, samt ett underlag för att kunna ta ställning till eventuella åtgärder.
Fram till och med 2010 lämnades skrivelsen in varje år, men då togs beslutet att endast lämna in den vart tredje år.
Är inte tre år för lång tid?
– Det hinner inte hända så mycket på bara ett år. Tre år kändes bättre då vi kan jobba med de aktuella problemen mer långsiktigt.

KÅRERNAS SÄTT ATT ARBETA med studentfallen skiljer sig åt. Medan Umeå studentkår har sju heltidsanställda utbildningsbevakare och Umeå naturvetar- och teknologkår har en heltidsanställd utbildningsbevakare är ansvaret för utbildningsbevakningen inte tilldelad en specifik person vid Umeå medicinska studentkår. Viktor Flodin, ordförande för UMS, säger att det ändå inte är några problem att hinna med arbetet på ett fullgott sätt.
– Vi är åtta stycken i styrelsen och utbildningsbevakning ingår som en del i allas uppdrag. Alla i styrelsen pluggar heltid parallellt, men arbetet med utbildningsbevakning motsvarar mer än en heltidstjänst sammantaget. Antalet studentfall varierar, men det brukar vara 5–6 per termin.

ANDERS SAMUELSSON