Studenter ska självklart delta i kvalitetsgranskningsarbetet  – men rollen bör bli tydligare. Det framkom vid en konferens arrangerad av Universitetskanslersämbetet.

Fyra studenter delade med sig av sina erfarenheter av att delta i bedömargrupper under konferensen, som handlade om just studenternas inflytande i Universitetskanslärsämbetets kvalitetsgranskningsarbete. Samtliga efterlyste en tydligare handledning angående hur de skulle agera i granskningsarbetet.

EN AV STUDENTERNA var tacksam för att det fanns två studentrepresentanter med i den granskning hon deltog i, svenska. Då kunde de stötta och rådgöra med varandra. En annan student, som var med i granskningen av examina inom farmaci och receptarie, tyckte inte att studentinflytandet fungerade optimalt.
– Eftersom vi studenter inte läser de självständiga arbetena får vi försöka påverka i andra delar. Men det kan vara svårt att få genomslag i bedömargrupperna, ibland undrade jag vad jag egentligen gjorde där.

ETT ANNAT PROBLEM är att det ibland är svårt att få tag på studenter för intervjuer och ibland dök de helt enkelt inte upp. Deltagarna på seminariet var eniga om att studentkårerna måste ta ansvar för att rekrytera studenter i god tid.
– Jag upplevde en viss oro hos studenterna att vara för kritiska till sin utbildning. Någon sa att de inte ville medverka till att den skulle läggas ner. Men studenternas synpunkter gjordes osynliga i sammanställningen för att de inte skulle riskera att pekas ut, sa en av studenterna.