Umeås tre biomedicinutbildningar får alla högsta betyg i en ny kvalitetsutvärdering, medan mer än hälften av 21 utbildningar i biomedicin inte bedöms hålla måttet. 

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har kvalitetsgranskat 21 utbildningar inom biomedicin och betygsatt dem efter en tregradig skala: ”mycket hög kvalitet”, ”hög kvalitet” eller ”bristande kvalitet”. Tolv av de 21 utbildningarna får omdömet bristande kvalitet och blir därmed ifrågasatta. De berörda universiteten och högskolorna har nu ett år på sig att åtgärda bristerna för att inte förlora examenstillståndet.

Flera utbildningar har inte kunnat visa att studenterna kan göra etiska bedömningar och att studenterna känner till vilka regelverk som gäller vid etikprövning. Detta är särskilt allvarligt eftersom man inom biomedicin genomför försök på såväl djur som människa. Ingen av utbildningarna brister dock i samtliga examensmål, utan flera utbildningar visar också styrkor parallellt med brister.

Nio biomedicinutbildningar, däribland Umeås tre utbildningar mot kandidat-, magister-, och masterexamen, får det högsta omdömet mycket hög kvalitet. Inom dessa utbildningar visar studenterna genomgående mycket god kunskap om områdets vetenskapliga grund, inbegripet metodkunskap och kunskap om aktuell forskning. De har också mycket god förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka information samt att formulera och lösa problem, enligt UKÄ.