540 nya platser på lärar- och förskollärarutbild-ningarna under de närmaste fyra åren.
Det är utfallet för Umeå i regeringens satsning på nya utbildningsplatser.

Regeringen har beslutat att högskolan ska byggas ut med 10 000 nya utbildningsplatser fram till år 2018. Orsaken är att fler lärare och förskollärare  behövs i samhället, men satsningar görs även på vissa hälso- och sjukvårdsutbildningar.

FÖR UMEÅS DEL innebär det att antalet utbildningsplatser för ämneslärare ökas med 120, för lågstadielärare med 120 och för förskollärare med 123. Speciallärarutbildningen byggs ut med 105 platser. Till detta kommer att kompletterande pedagogisk utbildning får 47 nya platser och vidareutbildningen för förskollärare 26 nya platser.

TVÅ VÅRDUTBILDNINGAR i Umeå får också fler utbildningsplatser. Barnmorskeutbildningen utökas med 15 platser och specialistsjuksköterskeutbildningen med 25 platser.
Totalt innebär detta 580 nya utbildningsplatser i Umeå.

HUR PLATSERNA HAR fördelats till lärosätena i landet beror enligt Utbildningsdepartementet på söktrycket till respektive lärosäte, arbetsmarknadens behov och efter lärosätenas möjligheter att bygga ut utbildningarna. Flest nya utbildningsplatser, 1 323, tilldelas Stockholms universitet.