Hur kan fler studenter kan få ett internationellt perspektiv i sin utbildning? Och hur ska Sveriges attraktivitet som studiedestination och kunskapsnation öka? Det är ett par av frågorna för utredaren som på regeringens uppdrag ska föreslå en ny nationell strategi för internationalisering av universitet och högskolor.

– Vägen framåt för att ytterligare stärka Sveriges konkurrenskraft och förbättra vår position som kunskapsnation är att utveckla kunskapsutbytet med andra länder. Ökad internationalisering inom högre utbildning och forskning behövs för att Sverige ska få in nya perspektiv och bättre kunna möta såväl nationella som globala samhällsutmaningar, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Agneta Bladh utses till särskild utredare och uppdraget ska slutredovisas senast den 31 oktober 2018.