En student som uttalat sig kritiskt mot rektor vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm straffades med uteblivet stipendium. En kurs blev nedlagd med kort varsel, men studenternas nekades ett möte med rektor angående händelsen och deras framtida undervisning, trots att studenterna enligt Högskolelagen har rätt att vara representerade när sådana beslut fattas. Rektor har anställt vänner som professorer utan att de har bedömts av externa sakkunniga.

Det är några exempel på händelser vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, enligt en anonym anmälan till Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

UKÄ:s uppgift är bland annat att kontrollera att universitet och högskolor följer de lagar och förordningar som gäller för verksamheten. UKÄ har valt att utreda vissa av frågorna i anmälan och har bett Kungl. Konsthögskolans styrelse att kommentera frågorna senast den 18 maj 2016.

Läs UKÄ:s remiss till Kungl. Konsthögskolans styrelse här.