Med sitt policydokument tar kårstyrelsen ett steg mot att upprätta en åsiktsdiktatur inom Umeå studentkår, skriver Arbetarpartiet. Kårstyrelsen svarar.

Umeå Studentkår har antagit en ”policy för utbildningspolitiska ställningstaganden”. Bakom detta till synes oskyldiga namn göms ett försök, från kårstyret (Vänsterns Studentförbund och Socialdemokraterna), att detaljstyra vad kårens förtroendevalda och anställda får ha för åsikt i olika utbildningspolitiska frågor.

Vi i Arbetarpartiet anser att Umeå Studentkår kan ha policys i olika frågor. Det kan exempelvis gälla att kåren ska ha en policy om att motverka diskriminering utifrån kön, etnicitet, sexuell läggning eller liknande. Det kan också gälla en alkoholpolicy som syftar till att bekämpa förnedrande nollningstraditioner. Men syftet med kårens utbildningspolitiska policy är något helt annat.

I dokumentets inledning står följande: ”Genom detta dokument fastställs organisationens ståndpunkter i utbildningsfrågor, vilket ska underlätta för förtroendevalda och anställda att skilja sina personliga åsikter från de ståndpunkter de företräder. När representanter för Umeå studentkår uttalar sig i egenskap av sin funktion ska det göras i linje med denna policy”.

Därefter följer nio sidor där kårstyrelsen slår fast, i detalj, vad kårens representanter ska tycka. Bland annat i stora aktuella frågor som studiemedlens utformning och studieavgifternas vara eller icke vara. I båda dessa frågor kan åsikterna gå vida isär mellan olika partier.

Som vi ser det innebär detta policydokument att kårstyrelsen tar steg mot att upprätta en åsiktsdiktatur inom Umeå Studentkår. Något som bara kan benämnas som en nystalinistisk utveckling! Policyn reser en rad obehagliga frågor. Hur har kårstyrelsen tänkt se till att förtroendevalda och anställda följer policyn? Planerar kårstyrelsen att bestraffa förtroendevalda och anställda som vägrar följa policyn – och i så fall hur? Detta är allvarliga frågor som kräver svar.

Arbetarpartiets Studentfackliga Alternativ kommer att göra allt i sin makt för att avskaffa denna nya policy. Vi samarbetar gärna med andra som inte heller accepterar att Umeå Studentkår tar steg mot att upprätta en nystalinistisk åsiktsdiktatur där kåren ska detaljstyra åsikterna hos förtroendevalda och anställda.

Lars-Erik Utberg
Arbetarpartiets Studentfackliga Alternativ

Svar från Umeå studentkårs styrelse:
”Dokumentet ett stöd för förtroendevalda”