En god bostadsförsörjning och bostadsgaranti för umeåstudenterna är optimalt för kommunen, universitetet och studenterna, menar Umeå studentkår och Hyresgästföreningen.

Det byggs som aldrig förr i Umeå, det är bra men inte tillräckligt. Sveriges förenade studentkårer, gör årligen en kartläggning av bostadssituationen över landet genom att kategorisera kommunernas förmåga att erbjuda studenterna en bostad under höstterminen i rött eller grönt. I årets kartläggning har Umeå kommun, för tredje året i rad, fått en rödmarkering som innebär att kommunen inte kan erbjuda studenter ett boende under höstterminen. I år finns ungefär 600 studenter i Umeå i kö för akutrumsförmedling.

Grönt däremot innebär att studenten erbjuds ett tryggt boende inom en månad. Elva andra högskoleorter är rödmarkerade och listan växer för var år, vilket är väntad när det bara har byggts 2 800 studentbostäder i riket de senaste fem åren medan behovet är 20 000.

En god bostadsförsörjning och bostadsgaranti för umeåstudenterna är optimalt för kommun, universitet och student. Ett tryggt eget boende skulle underlätta studenternas studiemiljö, stärka universitetets konkurrensförmåga och studenterna skulle få möjlighet att bo kvar i kommunen efter avslutade studier.

Hyresgästföreningen och Umeå studentkår jobbar aktivt för fler bostäder på rimliga villkor. Eftersom bostadsförsörjningen är primärt en kommunal uppgift, undertecknade vi i juni ett öppet brev till branschorganisation, Sveriges Kommuner och Landsting, där vi manade till en mer proaktiv bostadsförsörjning. För idag är behovet som allra störst och de statliga incitamenten tydligare. Några delorsaker till bostadsbristen är bristen på byggbar mark och höga byggpriser.

Umeå kommun kan via en proaktiv markpolitik iordningställa fler byggrätter. Gällande de höga byggpriserna har regeringen, inför budgetpropositionen för 2016, introducerat ett investeringsstöd för byggande av små och billigare studentbostäder i kommuner med bostadbrist. En central kommunal aktör i den processen skulle kunna vara den lönsamma och styrbara allmännyttan, som vi hoppas kommunledningen värnar om.

Umeå kommun har nu extra resurser för att kunna bygga de bostäder som studenterna är i akut behov av, därför är det vår förhoppning att kommunen utnyttjar möjligheterna för att inte lysa rött till nästa år, igen.

Nils Persson
ordförande Umeå studentkår
Rebecca Carlander
2:e vice ordförande Umeå studentkår
Kerstin Granberg Lundgren
ordförande Hyresgästföreningen Umeå
Ali Qadiri
utredare Hyresgästföreningen Norrland