Vi ger adekvat utbildning och en möjlighet att kunna göra en viktig insats för drabbade medmänniskor. Det skriver Monica Hultman i Noak Arks Umeåavdelning, som söker fler frivilliga.

Inledningen i Jonas Gardells nya roman Torka aldrig tårar utan handskar är en stark påminnelse om att frågan om HIV, inte minst i Sverige, trots 30 år av information och upplysning, fortfarande är i högsta grad angelägen. Många drabbade är idag säkert tacksamma för att forskningen gett så effektiva bromsmediciner att en person som smittats ändå i stort sett kan leva ett ”normalt” liv.

JAG SKRIVER ”NORMALT”  eftersom det trots allt är tabu i många sammanhang att prata om HIV och aidssjukdomar, så även om man i Sverige ges möjlighet till livslång behandling är det ofta ett stort psykosocialt problem att få besked om att man bär på HIV. Medicinerna som finns är i dagsläget livsuppehållande. Om och när en HIV-smittad person slutar med dem tar infektionen fart och vederbörande hamnar till sist i den situationen som Jonas Gardell så träffande beskriver.

Det stora problemet är att kunskapen om hiv hos allmänheten har stora brister, men också att det praktiska psykosociala stödet i samhället inte alltid räcker till. Dessutom ökar antalet smittade varje dag!

NOAKS ARK BÖRJADE TIDIGT utbilda allmänhet, vårdpersonal och andra yrkesgrupper för att öka kunskaperna om HIV i samhället. Ett annat syfte var att motverka fördomar kring HIV och diskriminering av HIV-positiva. Varje år deltar flera hundra personer i Noaks Arks utbildningar runt om i landet. Noaks Ark, som bildades 1986 i Stockholm,  finns idag även i Malmö, Helsingborg, Växjö, Gävle, Luleå och Östergötland.

Noaks Ark, norra Norrland i Luleå, har sedan ett par år en avdelning i Umeå, som i sin tur verkar i hela Västerbotten.  Precis som alla andra Noaks Ark-avdelningar utgör den i Umeå ett komplement till samhälleliga institutioners insatser och verksamheter. Våra frivilliga erbjuder och genomför psykosocialt stöd, rådgivning, information och utbildning.

IDAG ÄR VI I UMEÅ NIO  frivilliga, alla med olika bakgrund, men med en gemensam utgångspunkt i de grundläggande mänskliga rättigheterna om allas lika värde. Den uppmaningen leder oss i arbetet med och för HIV-positiva och deras närstående och i informations- och opinionsarbetet i avdelningen. Men vi behöver fler frivilliga som engagerar sig, så om du vill bli aktiv i vår avdelning, hör av dig. Vi ger fri, adekvat utbildning och en möjlighet att kunna göra en viktig insats för drabbade medmänniskor.

MONICA HULTMAN
Noaks Ark Norra Norrland, Umeåavdelningen,
tel 076/7761888, info.norranorrland.umea@noaksark.org