För att kåren som organisation ska kunna driva krav och påverka i större nyckelfrågor håller det inte att enbart jobba ett år i taget, skriver Umeå studentkårs styrelse i ett svar på Arbetarpartiets insändare.

I sin insändare till Vertex skriver Arbetarpartiet (AP) och Lars-Erik Utberg att den nuvarande majoriteten i kåren försöker detaljstyra de förtroendevaldas åsikter genom att anta ett utbildningspolitiskt handlingsprogram. Detta utspel är svårt att bemöta då Arbetarpartiet förvisso tycker att kåren kan ha olika policys, men inte i just utbildningspolitiska frågor. Den här policyn är enligt AP “något helt annat”, vilket inte beläggs med några exempel från dokumentets innehåll.

Kåren är en politisk och demokratisk organisation. Policyn i fråga är ett resultat av en demokratisk beslutsgång, däribland en remissrunda där AP valde att avstå från att kommentera innehållet. Istället valde AP att lyfta frågan på sittande fullmäktige.
AP konstaterar bland annat att åsikter kring frågor rörande till exempel studieavgifter kan gå vitt isär kårlistorna emellan, vilket är riktigt. Men ska kårens åsikt i en fråga utgöras av flera ståndpunkter som motsäger varandra? Ska vi sluta arbeta utåtriktat med studentfackliga frågor och bara debattera internt?

Syftet med dokumentet Umeå studentkårs policy för utbildningspolitiska ställningstaganden är inte som Abetarpartiet påstår att “detaljstyra vad kårens förtroendevalda och anställda får ha för åsikt i olika utbildningspolitiska frågor”. Dokumentet är, vilket också framgår av inledningen, tänkt att utgöra ett stöd för förtroendevalda och tjänstemän inom organisationen i olika frågor. Kåren är en organisation med en hög genomströmning vilket innebär att samtliga förtroendevalda kan vara utbytta från ett år till nästa vilket får till följd att det organisatoriska minnet blir extremt kort.

För att vi som organisation ska kunna driva krav och påverka i större nyckelfrågor som exempelvis studiemedel, studieavgifter och digital salstentamen på längre sikt så håller det inte att enbart jobba ett år i taget. Faktum är att vi redan nu arbetar med dokument som påverkar hur de förtroendevalda ska agera i olika frågor. I enlighet med Arbetarpartiets resonemang bör vi inte heller anta någon operativ plan då det rimligtvis får anses detaljstyra vad presidiet och studentombuden ska göra under verksamhetsåret.

Arbetarpartiet ställer sig också frågande kring vad som händer med förtroendevalda och anställda som avviker från och huruvida kårstyrelsen planerar att “bestraffa” dessa. Detta är helt taget ur luften och vi kan givetvis bara besvara frågan med ett nej.

Nils Persson
ordförande (VSF), Umeå studentkår
Jonas Nordström
1:e vice ordförande med ansvar för
utbildningsfrågor (S), Umeå studentkår