Umeå studentkår måste ha en beredskap att hantera studenter som utsätts för hedersförtryck, skriver Arbetarpartiet. Kårstyrelsen svarar.

Hedersrelaterat våld och förtryck har blivit allt vanligare i Sverige. Det handlar om barnäktenskap, månggifte, könsstympning och hedersmord. De drabbade är oftast flickor och kvinnor med invandrarbakgrund. Några siffror som visar på omfattningen:

  • Av alla kvinnor som mördades i Sverige 2016, och som hade en nära relation till förövaren, har vart tredje mord identifierats som ett hedersmord (Nationella kompetensteamet).
  • Av det totala antalet människor som föll offer för dödligt våld under 2016 har ca tio procent identifierats som hedersmord (Nat.komp.teamet).
  • Uppemot 240 000 unga i Sverige lever under hedersförtryck. Detta motsvarar var tredje elev med utländsk bakgrund (Astrid Schlytter, Stockholms universitet).

Under lång tid har det rått en tystnadskultur kring hedersrelaterat våld och förtryck. Ett missriktat hänsynstagande mot vissa kulturyttringar, kombinerat med en rädsla för att bli kallad ”rasist”, har inneburit att politiker och myndigheter under åratal blundat för problemen istället för att vidta åtgärder.

Nu ser dock denna tystnadskultur ut att brytas. Göteborg, Stockholm och Malmö har tagit initiativ till kartläggningar av hedersförtryckets omfattning, karaktär och komplexitet i dessa tre kommuner. 2019 väntas Socialstyrelsen presentera en riksomfattande kartläggning.

Hedersförtryck förekommer även i Umeå. Förra hösten uppmärksammade media ett fall med två systrar som flydde från Umeå för att komma undan familjens stränga hederskultur. Pappan i familjen hade bland annat dödshotat den äldre av systrarna då hon inte ville gifta sig med den man som familjen utsett åt henne. Systrarna sökte i hemlighet in vid högskolan på annan ort. Men familjen fick reda på var den ena systern studerade och kidnappade henne på den första skoldagen. Båda föräldrarna dömdes till fängelse.

Arbetarpartiet anser att Umeå studentkår måste ha en beredskap att hantera studenter som utsätts för hedersförtryck. Detta kan ske exempelvis genom att Studenthälsan tillförs specialkompetens (egen eller via samarbetspartners) inom dessa frågor.

Studentkåren bör också ställa krav på Umeå universitet att införa obligatoriska kurser om hedersrelaterat våld och förtryck på exempelvis socionomprogrammet. Att så inte är fallet idag är en allvarlig brist.

Lars-Erik Utberg
Arbetarpartiets Studentfackliga Alternativ

SVAR DIREKT:

Hedersrelaterat våld och förtryck är precis som Utberg säger ett problem som behöver belysas och problematiseras. Det jag vänder mig mot är att utmåla hederskultur som ett ”utländskt” problem. Denna formulering är missvisande då hedersrelaterat våld och förtryck är ett mångfacetterat problem som återfinns runt om i hela vårt avlånga land. Hedersrelaterat förtryck är generellt problem som har sin grund i patriarkala strukturer, inte i etnicitet.

Som ansvarig för arbetsmiljö- och lika villkor vid Umeå studentkår välkomnar jag Utbergs olika förslag på förbättringar kring området för studenter vid Umeå universitet. Det är viktigt att ta sig an frågor som används i motsatt syfte av ytterlighetspartier på högerkanten. Genom att sakligt och nyanserat belysa hedervåldsproblematik kan vi styra skutan mot förbättring utan att generalisera kring olika grupper. Det viktiga är att arbetet inom området fortsätter, vilket jag under min mandatperiod kommer att aktivt arbeta med.

Behnam Golpayegani
Andre vice kårordförande, med ansvar för
arbetsmiljö och lika villkor, Umeå studentkår