Umeå medicinska studentkår inför ett flygstopp från och med nästa termin. Det blev resultatet av en motion som lämnats in till kårens fullmäktigemöte igår. En liknande motion som lämnats in till Umeå studentkår avslogs.

Två av Umeås studentkårer hade under onsdagen fullmäktigemöten och vid båda behandlades motioner med yrkanden om flygstopp för kåraktiva.

I sin motion till Umeå medicinska studentkår, UMS, refererar kårmedlemmen Ellen Lundkvist till aktuell forskning om klimatförändringarna och noterar att 11 000 forskare nyligen utropat klimatnödläge. Hon skriver vidare att UMS genom att ta beslutet att inte flyga föregår med gott exempel ”och kan ställa större krav på Umeå universitet att vidta åtgärder för att upphöra med korta flygresor under 50 mil”.

Enligt en rapport från Naturvårdsverket var Umeå universitet den statliga myndighet i landet som under förra året rapporterade den klart största mängden utsläpp av koldioxid från flygresor kortare än 50 mil.

De fyra yrkandena i Ellen Lundkvists motion landade efter diskussion i att UMS antar en ”stanna på marken”-policy och varken bokar eller betalar ut ersättning för flygresor åt kårens förtroendevalda, medlemmar eller anställda. Den här policyn börjar gälla från och med 20 januari 2020.
Hur vill du kommentera det?
– Jag är glad att kårfullmäktige tog ett beslut som visar att studenter vid Umeå universitet tar till sig forskningsresultat och agerar därefter. Jag känner mig också stolt över att vara medlem i Umeå medicinska studentkår som vågar visa vägen i detta historiska skede, säger Ellen Lundkvist.
Yrkandet att UMS tillsammans med andra kårer ska driva igenom en restriktiv flygresepolicy för Umeå universitets anställda och studenter avslogs däremot.

Motionen till Umeå studentkårs fullmäktigemöte hade skickats in av kårmedlemmen Peter Bennesved. Han noterar att forskare vid Umeå universitet skriver under klimatupprop och påtalar riskerna med klimatförändringarna. Men samtidigt ”går universitetsledningens arbete runt klimatfrågorna långsamt”, skriver Bennesved och noterar att de anställdas tjänsteresor med flyg ökade från 2017 till 2018.

”Resorna måste bli färre och i största möjliga mån ersättas med andra former av distanskommunikation”, skriver Bennesved och yrkar i sin motion för att Umeå studentkår ska föregå med gott exempel genom att anta en flygstoppspolicy för inrikes resor och resor inom Skandinavien.

Han yrkar också för att Umeå studentkår i samarbete med andra kårer ska driva frågan om flygstopp mot Umeå universitets styrelse med syfte att minska de anställdas tjänsteresor med flyg till acceptabla nivåer.

Under kårfullmäktiges möte avslogs motionen, men styrelsen skriver i sitt motionssvar att former för resor ska införas i en policy där miljöhänsyn går före ekonomiska eller tidsmässiga argument vid val av färdmedel.

Hanna Lundin Jernberg.

När ska en sådan resepolicy för kåren vara klar?
– Senare i vår bör den vara klar, säger Hanna Lundin Jernberg, ordförande i Umeå studentkår.
Vilka miljöhänsyn tar kåren i sitt resande idag?
– Jag har bara rest en gång med flyg under min tid som kårordförande. Annars har jag åkt tåg. Det gäller alla i presidiet, vi är alla väldigt miljömedvetna. Vi tar tåget kanske 80 procent av resorna. Men det är svårt att införa totalförbud mot flygresor, då vi måste ta hänsyn till var vi ligger geografiskt.
Umeå universitet är den statliga myndighet som släppte ut mest koldioxid från korta flygresor ifjol. Tänker ni lyfta den frågan med universitetet?
– Senast idag tryckte jag på universitetsstyrelsen vad gäller en ändring i miljöpolicyn. Jag sa också till universitetsledningen att de måste vara transparenta vad gäller sitt miljöarbete, för det mullrar i studentleden, säger Hanna Lundin Jernberg.

Flygresandet kommer att behandlas även under Umeå naturvetar- och teknologkårs nästa fullmäktigemöte, som hålls den 17 december. Kårmedlemmen Lukas Tonneman, som är aktiv i Klimatstudenterna, har skrivit motionen där han föreslår att NTK i samarbete med de två andra kårerna ska driva igenom en restriktiv flygresepolicy för anställda vid Umeå universitet.
– Jag tycker att NTK har ett ansvar att pressa Umeå universitet att minska sina utsläpp och se till att universitet följer sin egen policy och de miljömål de själva satt upp, säger Lukas Tonneman.

Redan i våras motionerade han om ett flygstopp för NTK, som ett enigt fullmäktige då avslog.

Bertil Janson