Billigare luncher på campus, avpolitisering av kåren och mer lärarledd tid. Det är några av de viktigaste frågorna inför Umeå studentkårs kårval i april, tycker gruppledarna för de kårlistor som ställer upp.

Den 11–21 april kan medlemmar i Umeå studentkår webbrösta i kårvalet och på så sätt påverka hur kåren ska styras under kommande läsår. Det kommer även finnas två vallokaler på campus, en fast och en mobil, som hålls öppna 18-21 april.

Men vilken är kommande läsårs viktigaste fråga i kårsammanhang? Och hur ska de fem deltagande kårlistorna (=kårpartierna) arbeta för att nå en förändring? Vertex bad kårlistornas gruppledare fick svara på detta – nedan presenteras svaren i bokstavsordning efter kårlistornas namn.

Läs mer om kårvalet i Vertex nr 3-2016.

 

Lars-Erik Utberg, gruppledare.
Lars-Erik Utberg, gruppledare.

ARBETARPARTIETS
STUDENTFACKLIGA ALTERNATIV:

Vilken är den viktigaste frågan inför årets kårval?
– Kåren måste skifta fokus bort från skrytprojekt – som det konkursade kårhuset som gick med över 700  000 kronor i förlust. Istället måste en kampanj startas för fler lärarledda timmar på utbildningarna, i vilken kåren involverar och aktiverar sina medlemmar. Nästan hälften av alla heltidsstudenter får mindre än 9 timmar lärarledd tid i veckan. Bristen på lärarledd tid är störst för studenter inom humaniora och samhällsvetenskap samt lärar-, ekonomi- och juristutbildningarna. Ett krav är att alla ska ha rätt till 15 timmar lärarledd tid i veckan. Detta kräver ökade resurser till grundutbildningen.
• Hur tänker ni arbeta med frågan?
– Vi kommer att fortsätta pressa de styrande i Umeå Studentkår att ta tag i de studentfackliga frågorna istället för att satsa på nya skrytprojekt. Detta är ett avgörande vägval för kåren. Det går inte att både leka storkrögare och driva en kampanj för fler lärarledda timmar. Det visar de senaste årens skandaler. Vår metod är att kombinera debatterna i kårfullmäktige med utomparlamentariskt arbete, som insändare, bokbord och namninsamlingar.

 

Kim Holm, gruppledare.
Kim Holm, gruppledare.

KVARKENS KAMRATER:

Vilken är den viktigaste frågan inför årets kårval?
–Vi kommer att lägga extra fokus på att se över lunchpriserna på campus. Vi har valt att titta på hur det går till i vårt grannland Finland, på deras universitet subventionerar staten cirka 20 kr per lunch. En gedigen lunch på campus ska inte behöva kosta över 50 kr. I vår grannstad Vasa, Finland, landar lunchen på under 30 kronor, detta tror vi vara möjligt även här i Umeå och Sverige. Vi har en hatkärlek till matlådan och vi ska jobba för att få bort den från campus. Att inte behöva stressa med matlådan skulle gynna många studenter. Att inte behöva åka hem för lunch är ett incitament för studenten att vara mer på universitetet. Under 2016 kommer även studenterna vid Umeå universitet känna av det inledande samarbete mellan Västerbotten och Österbotten vi jobbade hårt för vid förra Kårvalet. Detta samarbete kommer vi fortsätta arbeta med.
• Hur tänker ni arbeta med frågan?
– Vi vill och ska lyfta lunchfrågan till ett nationellt plan och arbeta för stöd från SFS – Sveriges förenade studentkårer. Då blir det en nationell angelägenhet för Sveriges alla studenter och en faktor våra folkvalda i Rosenbad bör beakta och utreda. Att våga se utanför lådan och att vilja få till rimliga lunchpriser för en fattig student tror vi kan bli sanning i en snar framtid.

 

Pasi J Huikuri, gruppledare.
Pasi J Huikuri, gruppledare.

MODERAT STUDENT:

• Vilken är den viktigaste frågan inför årets kårval?
– Avpolitiseringen av kåren är den fortsatt viktigaste frågan. Kåren finns till för medlemmarna och deras intressen. Kåren ska ej hålla på med partipolitik eller diskutera frågor som inte har med kårens verksamhet att göra. Ett exempel på detta var när kåren deltog i en demonstration arrangerad av Ung vänster där även Revolutionär kommunistisk ungdom deltog. Detta ser vi som oacceptabelt.
• Hur tänker ni arbeta med frågan?
– Avpolitisering tar tid och det gäller att få till en konsensus. Ett steg är bland annat att de etiska riktlinjerna för kåren slutar vara politiska och endast har fokus på studiefrämjande. Identitetspolitiken ska inte få överhanden på universitetet och i kåren.  Så länge vi sitter i opposition kommer vi anmärka på när det kommer upp förslag som är onödigt partipolitiska.

 

Oskar Johansson, gruppledare.
Oskar Johansson, gruppledare.

STUDENTPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA:

• Vilken är den viktigaste frågan inför årets kårval?
– Det viktigaste för oss är att studenterna har en god studiemiljö, ett problem är att många lektionssalar är slitna, och behöver rustas upp. Något som är på agendan inom det området är ombyggnationen av Norra Beteendevetarhuset, här vill vi att studenterna ska få sin röst hörd så att det resulterar i att studenterna vill utnyttja lokalerna. Vidare har Umeå har kommit att bli en ganska tråkig studentstad de senaste åren, här händer inte så mycket. Bland annat skulle vi kunna få fler studentpubar, bättre kollektivtrafik, mer samarbete mellan olika studentföreningar på campus, och andra roliga evenemang.
• Hur tänker ni arbeta med frågan?
– Vi tänker fortsätta arbeta mot universitetet, för att de ska arbeta aktivt för en god studiemiljö. Vi tänker prioritera SAMO-verksamheten, så att studenterna själva har inflytande och kan påverka de områden som inte är bra, en sådan sak kan vara höga ljudnivåer på olika platser. Vad gäller att få liv i Umeås studentliv så vill vi etablera ett djupare samarbete med Umeå kommun. Detta är något som har haft låg prioritet och kan vara en av anledningarna till att kommunen inte förstår studenternas behov.

 

Karin_Lofvenmark_Vanstern
Karin Löfvenmark, gruppledare.

VÄNSTERSTUDENTERNA:

• Vilken är den viktigaste frågan inför årets kårval?
– Det är svårt att endast välja ut en fråga, då det finns många frågor som är viktiga på olika sätt. De frågor vi anser vara viktigast för studentkåren just nu är dels frågan rörande anonyma hemtentamina, vilken ska ge alla studenter rätt till en opartisk bedömning, dels frågan om resursfördelning, där studenter påverkas genom exempelvis färre lärarledda timmar. Andra viktiga frågor är ex. fler lokaler på eller i anslutning till campus för studenters sociala samvaro, samt den ständigt närvarande bostadsbristen.
• Hur tänker ni arbeta med frågan?
– Vi tänker jobba genom att bedriva påverkansarbete i de forum där studentkåren har utrymme inom universitetet och kommuner i form av representanter. Gällande bostadsfrågan och lokaler för studenter innebär det exempelvis att försöka övertyga kommunen och universitetet om de vinster som finns i att göra Umeå mer attraktiv som som studentstad och hur detta kan locka fler att flytta hit och även stanna kvar efter att de har slutat studera.