Pluggar du för mycket? Känner du dig stressad? Blir du orättvist behandlad? Det är några av frågorna som NTK vill ha svar på i enkätundersökningen Hur mår teknologen och naturvetaren?

Under februari genomför Umeå naturvetar- och teknologkår, NTK, enkätundersökning Hur mår teknologen och naturvetaren. Bakom enkäten står Studiesociala ordförandes rådskonferens, där de studiesocialt ansvariga i Sveriges sju största teknologkårer samarbetar med frågor som syftar till att göra varje students studietid så bra som möjligt.

Representant för NTK är Hanna Norberg. Jämfört med hur det såg ut för fyra år sedan, då enkäten senast genomfördes, hoppas hon framförallt se en förbättring på områdena diskriminering, trakasserier och orättvis behandling.
– 2013 års undersökning visade att 10 procent av de manliga studenterna och nästan dubbelt så många av de kvinnliga hade känt sig orättvist behandlade under sin studietid. Umeå hade med knappt 5 procent lägst andel studenter som känt sig diskriminerade eller trakasserade, men vår vision är noll procent, så allting över det är för mycket.

En stor majoritet uppgav i enkäten 2013 att de trivdes med sin boendesituation och hade tillräckligt bra kontakt med både anhöriga och lärare. I Umeå hade också få studenter problem med alkohol, vilket kan bero på samarbetet med IQ, ett initiativ som verkar för att främja en smartare syn på alkohol.
– Vi jobbar mycket med alkoholfrågan, speciellt i utbildningen för generaler och faddrar som jag håller i. Under mottagningen ska till exempel minst 50 procent av aktiviteterna vara alkoholfria, och den första aktiviteten måste alltid vara alkoholfri.

Mottagningen är viktig för att studenter ska få en bra start som möjligt på sin studietid. Därför är det också viktigt att den utförs på ett bra sätt, vilket är NTK:s syfte med den utbildning som alla generaler och faddrar går. 2013 uppgav de allra flesta studenterna att de trivdes med sina klasskamrater.
– Det är inte bara stress som påverkar hur man mår. Det är också jätteviktigt att man trivs med lärare och klasskamrater.

Att stress är ett stort problem bland studenter i NTK råder inga tvivel om. 2013 lade över 37 procent av dem ner mer än 40 timmar i veckan på sina studier, något Hanna ser som mycket oroande. Med kursutvärderingar, behandling av studentärenden och med kårskrivelsen arbetar både NTK och Umeås andra kårer för att lösa problemet.

I förra årets kårskrivelse var en av punkterna kårerna ansåg behöver förbättras just kursutvärderingarna.
– I dem kan vi se hur mycket tid studenterna lägger ner på studierna och prata med lärarna så att de rättar sig efter resultatet. Om studenterna lägger ner 20 timmar i veckan kanske man borde höja kraven, och om de lägger ner 60 timmar bör man ta bort uppgifter. Jag har hört skräckhistorier om folk som dygnar på universitetet för att plugga. Det är katastrofalt.

Svarsfrekvensen i Umeå låg 2013 på 23 procent, och siffran var ungefär densamma på alla sju universitet, med undantag för Lunds tekniska högskola där endast 7 procent svarade. Alla medlemmar i NTK får enkäten utskickad per mail. I årets undersökning hoppas Hanna att fler deltar.
– Ju mer svar desto större tyngd får undersökningen. Då får vi en bredare bild och då blir det lättare för oss att veta hur vi kan förbättra situationen.

Text och foto:
Vendela Wikström