Mer än var tredje student i Vertex enkätundersökning har någon gång testat cannabis. Drygt var femte vill legalisera drogen.

Vertex delade i början av september ut enkäter för att undersöka umeåstudenternas inställning till och erfarenheter av cannabis. De sammanlagt 133 enkätsvaren samlades in under Välkomstmässan i Universumhuset den 5 september, samt den 6 september då enkäter delades ut i Humanisthuset, Naturvetarhuset och MIT-huset.

SAMMANTAGET HAR 35 procent av studenterna i undersökningen någon gång testat cannabis, varav 13 procent svarade att de testat under det senaste året. Här visar det sig att män, i procentuellt sett mer än dubbelt så hög grad som kvinnor, testat cannabis.

ÖVERLAG VISAR MÄNNEN i undersökningen upp en vänligare inställning till cannabis. 34 procent av männen anser att cannabis inte är farligare än alkohol och 29 procent anser att cannabis bör legaliseras. Detta kan jämföras med att 16 procent de kvinnliga studenterna ansåg att cannabis inte är farligare än alkohol, samt att 16 procent ansåg att drogen bör legaliseras.  Totalt sett anser 21 procent av studenterna i undersökningen att cannabis bör legaliseras.

STUDENTER FRÅN humanistisk, samhällsvetenskaplig, teknisk- naturvetenskaplig och medicinsk fakultet samt lärarhögskolan finns representerade i enkätundersökningen, men på grund av det relativt begränsade urvalet bör resultatet ses som en fingervisning snarare än ett statistiskt säkerställt resultat.

JEANETTE LUNDBERG, folkhälsovetare på Studenthälsan i Umeå, säger i en kommentar till undersökningen att det kan finnas studenter som använder cannabis till fest istället för alkohol.
– Förutom det faktum att det är olagligt finns det bieffekter som inte alls är bra. Forskning visar att om man röker cannabis en till två gånger i månaden eller oftare får man sämre minne, problem med inlärning och koncentration och det blir svårare att uttrycka sig och planera framåt. Så det finns inget positivt ifall  man vill klara sina studier.

ANDERS SAMUELSSON

Läs mer om undersökningen – och fler kommentarer från Studenthälsan – i Vertex 7: 2013, som utkommer den 1 oktober.