Kandidatutbildningen i litteraturvetenskap vid Umeå universitet får betyget ”bristande kvalitet” i Universitetskanslersämbetets utvärdering. Magisterutbildningen klarar sig bättre.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har utvärderat 25 utbildningar i litteraturvetenskap i landet. Magisterutbildningen i Umeå tillhör den merpart av utbildningarna som får omdömet ”hög kvalitet”. Kandidatutbildningen är inte lika bra, enligt UKÄ, och får i praktiken underkänt. Det innebär att UKÄ ska göra en uppföljning inom ett år. Om ingen förbättring skett då kan examensrätten tas bort.

DET MÅL SOM UKÄ INTE tycker är uppfyllt i kandidatutbildningen i Umeå är att studenterna ska ha förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka information och att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer.
– Det handlar om förmågor som framför allt tränas i olika övningsuppgifter och i arbetet med det självständiga examensarbetet, kandidatuppsatsen. Eftersom vi på institutionen redan arbetar med att säkra och förbättra examensarbetenas kvalitet är jag helt övertygad om att vi får behålla examensrätten, säger Kerstin Engström i ett pressmeddelande.

UKÄ:S KVALITETSUTVÄRDERINGAR görs  enligt en ny modell, där fokus ligger på studenternas examensarbeten. Utbildningarna bedöms enligt en tregradig skala: mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet.