Fler tentasalar och ökad trygghet är bra – men i tillgängligheten och vinterperspektivet finns brister. Det tycker kårordförandena om den campusplan som stakar ut konturerna för universitetsområdet i framtiden.

2012 inleddes arbetet med att få fram en långsiktig plan på hur campus på Umeå universitet ska utveckas, både kort- och långsiktigt. I september fastslog universitetsstyrelsen, tillsammans med Akademiska Hus som äger fastigheterna på campus, den plan som ska ligga till grund för framtida expanderingar och renoveringar.

I campusplanen fastslås bland annat att man vill sträva mot en trygg och tillgänglig campusmiljö med närhet till boende, arbete, service och rekreation, samt utveckla kontakten och samspelet med intilliggande verksamheter och centrala Umeå. Detta genom att bland annat främja hållbara transportsätt som gång-, cykel- och kollektivtrafik. Man vill också öka funktionsblandningen genom att förtäta campus med bostäder och service samt utveckla vistelsemiljöer av olika karaktär.

Fler studentbostäder byggs redan vid Lilljansberget, både mittemot Berghem och nära friidrottsarenan. Andra större projekt de kommande åren är ett nytt hus som kan samla Polishögskolan under ett tak och en om- och utbyggnad av Universum. Dessutom planeras cirka 300 studentbostäder i skogsbrynet vid Campus arena, öster om Beteendevetarhusen, varav de första ska stå klara under 2017.

Kårordförandena Nils Persson, Umeå studentkår, och Olov Tingström, Umeå naturvetar- och teknologkår, är i stort nöjda med planen, men tycker att både vinter- och tillgänglighetsaspekter kommit i skymundan.
–  Jag kan tycka att det är en aning provocerande att campusplanen fokuserar så mycket på öppna miljöer, samverkan och informationsutbyte, när vi studenter under kvällstid enbart har tillgång till de hus våra utbildningar är knutna till. Här hoppas jag på en förändring i framtiden, säger Nils Persson.

Läs hela artikeln i Vertex nr 1-2016.

Anders Samuelsson