Att inte leva upp till de krav på läs- och skrivförståelse som krävs i dagens samhälle kan få stora konsekvenser. Det menar Monica Reichenberg, som forskar om läsförståelse.

Den 13–15 februari är det dags för den första svensk/norska forskar- och praktikerkonferensen om läsande och skrivande. Det övergripande temat för konferensen är ”Delaktighet i textsamhället: hur kan människors delaktighet ökas?” Den anordnas i samarbete med KIS (Kunnskap i Skolen), Oslo universitet, samt det språkdidaktiska seminariet och det specialpedagogiska nätverket, båda vid Umeå universitet.

MONICA REICHENBERG, gästprofessor vid Umeå universitet, forskar om läsförståelse och är initiativtagare till konferensen.
– Alla har rätt att förstå och vara delaktiga i samhället. Ju mer ett land präglas av informationsteknologi och ju mer högre utbildning är tillgänglig för fler människor, desto högre krav ställs på läs-och skrivkunnighet hos hela befolkningen,  eftersom arbetsuppgifter och myndighetskontakter i samhället förändras.

I UNDERSÖKNINGAR FRAMKOMMER det att svenska elevers läsförståelse har försämrats avsevärt och de allra svagaste läsarna har ökat i antal. I Norge har utvecklingen gått åt motsatt håll. Något som de norska talarna ska gå in närmare på – bland annat kommer professor Ivar Bråten, som deltar i ett forskningsprojekt vid Harvard University om hur man kan mäta och utvärdera läsförståelse.

DET ÄR VIKTIGT ATT FORSKARE  och lärare samarbetar för att öka barns, ungdomars och vuxnas läsförståelse, menar Reichenberg. Annars kan det leda till sociala konsekvenser för de svaga läsarna.
– Folk far illa av att inte begripa. Det finns en risk för sämre självkänsla och en känsla av utanförskap. Ett liv utan läsning är ett liv i utanförskap.

REICHENBERG SÄGER ATT  konferensen riktar sig till lärare, lärarutbildare, studenter och forskare. Hon hoppas att de lämnar konferensen taggade till att fortsätta jobba med läsutveckling i skolorna.
–Vi måste se till att alla elever ska inkluderas. Alla ska med!

ANDERS SAMUELSSON