För drygt ett år sedan fick kursen Skapande musik bitande kritik av Högskoleverket. Examensrätten hotades och valet stod i princip mellan att lägga ner direkt eller att göra om och göra rätt. Man valde det senare.

10 av 22 kurser i landet fick för drygt ett år sedan underkänt i Högskoleverkets granskning av ett urval av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen och som inte omfattas av Högskoleverkets system för reguljär kvalitetsutvärdering. En av dem var Skapande musik vid Umeå universitet.

HÖGSKOLEVERKET (HSV) HAR  sedan 2010 regeringens uppdrag att – vid sidan av bedömningarna av universitetens och högskolornas regulära kurser och program – granska kurser som inte specifikt leder till någon examen.
Det handlar närmare bestämt om kurser som inte ingår i ett utbildningsprogram som leder till en yrkesexamen, inte ingår i den normala progressionen (successiva fördjupningen) inom ett huvudområde för examen och inte på annat sätt uppfyller specifika fordringar som svarar mot en viss inriktning för examen.

OM EN UTBILDNING INTE BEDÖMS uppfylla kraven, ska lärosätet inom sex månader kunna redogöra för HSV vilka åtgärder som gjorts för att lösa problemen. Om bristerna fortfarande finns kvar kan de statliga anslagen för utbildningen dras in.
I december 2011 meddelade hsv att Skapande musik vid Umeå universitet var en de av tio kurser som inte uppfyllde kraven för högskolestudier. Av dessa tio kurser lades sju omgående ned. Skapande musik är en av tre kurser som fortfarande finns kvar.
HSV menade i sitt beslut att ”kursens innehåll brister vad gäller nivån på såväl de musikteoretiska som de konstnärliga inslagen. Det brister också vad gäller tillgången till högre kompetens inom konstnärlig utveckling och forskning.”

ETT ÅR SENARE, I NOVEMBER  2012 kom så HSV:s besked att kursen, efter omfattande förändringar, fått godkänt att fortsätta. ”Genom de revideringar och tillägg som gjorts rörande lärarkompetens, musikteoretisk nivå och examination uppfyller kursen nu högskolelagens krav”, skrev Högskoleverket.

UNDER HÖSTTERMINEN PÅGICK den reviderade kursen i Skapande musik i väntan på det officiella godkännandet.  Tommy Strandberg är universitetslektor vid Estetiska ämnen och ansvarig för kursen Skapande musik. Han säger att han i stort sett instämde med HSV:s första kritiska bedömning av kursen och att det i slutändan var en nyttig erfarenhet.
– Det var bra med en ordentlig översyn av kursen och jag tror det är nödvändigt att då och då fundera och reflektera över utbildningen.

TOMMY STRANDBERG FÖRKLARAR att tre fjärdedelar av litteraturlistan är ny, de vetenskapliga artiklar som används är införda i listan samt att betygskriterierna blivit tydligare,
– Det var en dåligt levererad kursplan som jag tror låg till grund för hsv:s beslut. Nu är det tydligare vad som är praktik och vad som är teori, samt hur vi länkar dem samman.

VAD GÄLLER DEN HÖGRE kompetensen finns idag fyra disputerade lärare, samt ett utökat samarbete med såväl Humlab och Musikhögskolan i Piteå. Dessutom anser Tommy Strandberg att samverkansuppdraget uppfylls med råge.
– Vi har samverkat med bland annat Sveriges radio, anordnat konserter på stan och konferenser. Mycket mer tycker jag inte man kan begära av en grundkurs i musikarrangemang.
Är kursen bättre idag?
– Ja. Vi har kvar de delar vi tycker behövs, men med en tydligare koppling till den teoretiska biten.

ANDERS SAMUELSSON