Studerande till vårdyrken är mer empatiska än ingenjörsstudenter. Det antyder en studie, gjord vid Linköpings universitet, där 200 studenter från sex olika utbildningsprogram deltog.

Forskarna mätte empatin med hjälp av ett frågeformulär som visar graden av fantasi, förmåga att ta andras perspektiv, om man bryr sig om andra, men också egen oro och ångest. Studenternas svar visade på tydliga skillnader mellan vårdstuderande och teknologer. De senare fick betydligt lägre värden. Skillnaderna minskade dock sedan data korrigerats för kön. Det är väl känt att kvinnor är mer empatiska än män.

TVÅ GRUPPER AV TEKNOLOGER deltog i studien, datavetare och studenter i tillämpad fysik. För de senare kvarstod en markant skillnad till vårdstudenterna även när hänsyn tagits till könsfördelning. För datavetarna raderades skillnaden däremot i stort sett ut. Forskarna tror att det beror på att datavetarna undervisas med PBL, problembaserat lärande, vilket inte gäller för tillämpad fysik.

CHATO RASOAL, FORSKARE i psykologi vid Linköpings universitet, som ansvarat i studien, tror att pedagogiken kan påverka graden av empati.
– I problembaserat lärande arbetar du mycket i grupp, du måste kunna lyssna på andra och acceptera andra människors tankar och känslouttryck. Det fungerar inte annars.

I EN PÅGÅENDE STUDIE vill forskarna se om denna teori kan bekräftas. I fem terminer har de följt studenter i datavetenskap för att se om PBL påverkar förmågan till empati. Databearbetningen pågår.
Resultaten från den första studien har presenterats i artikeln ”Empathy among students in engineering programmes” i European Journal of Engineering Education.