Studenter som har hamnat i kläm på utbildningen kontaktar ibland inte studentkåren förrän sent i processen, när kåren inte kan göra så mycket. Det här är ett problem, menar två av Umeås kårer.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har frågat landets studentkårer hur klagomål från studenter hanteras vid lärosätena. Det handlar om studenter som anser sig orättvis hanterade eller bedömda eller på annat sätt hamnat i kläm på utbildningen. Umeå studentkår (US) och Umeå naturvetar-och teknologkår (NTK) är två av de 19 studentkårer i landet som besvarat UKÄ:s remiss. Både US och NTK tycker att klagomålshanteringen vid Umeå universitet i stort är tillfredsställande.

Samtidigt påpekar båda umeåkårerna att studenter som är missnöjda med något och framför klagomål till universitetspersonal ibland inte hänvisas till kårernas studentombud. Följden blir att studenterna först mycket sent i processen vänder sig till studentkårerna.
– I dessa lägen finns det ofta inte mycket vi kan hjälpa till med. Studenterna är då väldigt frustrerade och konflikter som hade kunnat undvikas har många gånger uppstått, skriver US i sitt remissvar.
För att åtgärda problemet önskar US en vedertagen hanteringsordning för studentärenden, där kårernas studentombud kopplas in tidigt i processen när studenter vänder sig till universitetspersonal.

Både US och NTK efterlyser också en kårgemensam jurist. NTK påpekar att det förekommer studentfall där den juridiska kompetensen saknas inom kåren och att detta gör det svårt att hjälpa studenterna. Inom US finns samma problematik.
– Ibland kommer studenter till studentkåren med ärenden som är juridiskt komplicerade och där flera tolkningar är möjliga. Vi brukar då i första hand ta hjälp av någon av universitetsjuristerna, men eftersom dessa är anställda av och har sin lojalitet med universitetet skulle det vara bra att involvera en jurist som är oberoende av universitetet, menar US.

UKÄ har även frågat kårerna hur de upplever att kårobligatoriets avskaffande påverkat kårernas möjligheter att hjälpa enskilda studenter vid klagomål mot högskolan, och här skiljer sig svaren från umeåkårerna åt. US menar att de numera har bättre möjligheter att hjälpa studenterna, främst eftersom kåren efter kårobligatoriets avskaffande tvingats prioritera verksamheten till att vara mer relevant för studenterna.

NTK, däremot, uttrycker oro för att kårobligatoriets avskaffande kan ha påverkat studentfallen på ett negativt sätt.
– Att mycket av kårens kontaktskapande verksamhet nu har karaktären av medlemsvärvning kan ha påverkat studenternas val att kontakta eller inte kontakta kåren i vissa studentfall, då det är svårt att nå ut med informationen att även icke medlemmar får hjälp och stöd, skriver NTK i sitt remissvar.