Kandidatutbildningen i tyska vid Umeå universitet får  omdömet ”bristande kvalitet” i Universitetskanslersämbetets utvärdering. Det innebär att en ny utvärdering ska göras om ett år.

Om Universitetskanslersämbetet (UKÄ) vid nästa utvärdering finner att universitetet har rättat till bristerna i utbildningen dras ifrågasättandet tillbaka, annars hotas examensrätten.

Görel Sandström, prefekt vid institutionen för språkstudier, säger i ett pressmeddelande att man nu noga ska analysera bedömarnas utlåtanden, men att man har redan sedan tidigare inlett ett arbete med att kvalitetssäkra utbildningarna, främst när det gäller examensarbetena.

– Det handlar om tydligare betygskriterier och om ett stärkande av examinators roll tidigt i processen, men också om struktur och organisation för examensarbeteskurserna.

Universitetskanslersämbetets utvärderingar – som fram till årsskiftet gjordes av nu nedlagda Högskoleverket – följer en ny modell, där fokus ligger på studenternas examensarbeten. Utbildningarna bedöms enligt en tregradig skala: mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet.

Under åren 2011–2014 kommer UKÄ att utvärdera alla utbildningar som leder till en examen på grundnivå eller avancerad nivå. Totalt är det cirka 6000 utbildningar i landet som ska utvärderas.