Lärarutbildningen lockar åter nya studenter, efter en nedgång i antalet sökande hösten 2011.  Höstterminen 2012 påbörjade 9 300 studenter i landet  utbildningen, ungefär 1 000 fler än året innan.

Bland nybörjarna på lärarutbildningen är förskollärarstudenterna flest, framgår det av en ny analys från Högskoleverket. Antalet räcker emellertid inte eftersom de framtida behoven av förskollärare är större än antalet nybörjare – god arbetsmarknad i sikte alltså för dem som påbörjat utbildningen.
En framtida brist på grundskollärare förväntas också, i synnerhet för årskurserna 4–6. Även för ämneslärare förväntas brist inom vissa ämnen, främst för årskurserna 7–9. Dessutom kommer det sannolikt att fattas yrkeslärare under de närmaste åren, siar Högskoleverket.

UNDER 2000-TALET rådde en trendmässig minskning av antalet nybörjare på lärarutbildningen, som avbröts läsåret 2009/10. Höstterminen 2011 skedde åter en större nedgång i antalet nybörjare. Men den nedgången tycks ha varit tillfällig, att döma av de senaste sifforna.
6 439 personer tog ut en examen från lärarutbildningen läsåret 2011/12. Av dem var cirka en femtedel män. Andelen män på lärarutbildningar är tämligen stabil över tid. Männen är koncentrerade till lärarexamina med inriktning mot ämneslärare, där det är nästan jämn könsfördelning.