Under förra året minskade antalet nya doktorander i Sverige kraftigt. 3100 personer påbörjade då en utbildning på forskarnivå, vilket var 800 färre än året innan. Det visar Universitetskanslersämbetets årsrapport.

– Alla forskningsämnesområden tappar nya doktorander, men antalsmässigt är minskningen störst inom samhällsvetenskap, säger Ingrid Pettersson, utredare på UKÄ.
En tredjedel av nybörjarna, 1 130 personer, doktorerar inom medicin och hälsovetenskap. Detta område är klart störst, följt av naturvetenskap med 710 nybörjare och teknik med 620 nybörjare.

Vid Umeå universitet började 180 doktorander en forskarutbildning under förra året. Med den siffran hamnar Umeå på sjunde plats på listan över antal doktorandnybörjare i fjol. Listan omfattar 28 lärosäten i landet. Klart flest doktorandnybörjare, nästan 500 personer, fanns vid Lunds universitet. Därefter följer Uppsala universitet, Karolinska institutet, KTH i Stockholm, Stockholms universitet och Göteborgs universitet. Minst, endast någon enstaka doktorandnybörjare, fanns vid Gymnastik- och idrottshögskolan respektive Högskolan Dalarna.

Medianåldern för att börja doktorera är 29 år och medianåldern för att ta ut sin doktorsexamen är 34 år. Andelen doktorander som tar sin doktorsexamen inom fem år har ökat stort på senare år – numera examineras nästan hälften inom fem år.
Drygt 60 procent av alla doktorander studerar på heltid och de flesta har en doktorandanställning.