Umeå universitets kandidatutbildning i matematik håller mycket hög kvalitet. Det konstaterar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, i sin utvärdering. Masterutbildningen i matematisk statistik får betyget hög kvalitet.

Universitetskanslersämbetet har utvärderat 30 utbildningar i matematik och matematisk statistik vid tolv av landets universitet och högskolor. 13 examina har ansetts ha mycket hög måluppfyllelse, däribland kandidatexamen i matematik vid Umeå universitet.

– En viktig förutsättning är att det finns ett mycket starkt engagemang i grundutbildningen bland institutionens lärare och forskare, säger Robert Johansson, prefekt vid institutionen för matematik och matematisk statistik, i ett pressmeddelande.

– Våra studierektorer, Peter Anton och Catarina Rudälv, har under lång tid arbetat med att involvera studenterna i institutionens kvalitetsarbete. Vi får också en god bild av hur utbildningen fungerar i praktiken genom ett aktivt studentråd. En väl fungerande administration är dessutom en viktig komponent i arbetet.

Universitetskanslersämbetet granskar utbildningarna i landet utifrån hur väl de når kraven i högskolelagen och examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. UKÄ ser till i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten. Utbildningarna bedöms enligt en tregradig skala: mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet.