Trots högljudda protester från studenter och anställda vid Konsthögskolan är universitetsledningen i full färd att tillsätta en rektor som helt saknar stöd vid institutionen, skriver Studenterna vid Konsthögskolan.

Det råder oro vid det nybyggda konstnärligt campus i Umeå då stora, oönskade strukturella förändringar har initierats av universitetsledningen. Trots högljudda protester från studenter, samtliga professorer, administrativ personal och gästlärare anställda vid Konsthögskolan är universitetsledningen i full färd att tillsätta en rektor som helt saknar stöd vid institutionen.

PROTESTERNA GRUNDAR SIG I den avsaknad av kompetens inom det konstnärliga fältet som efterfrågas och behövs. Även vid Arkitekthögskolan slopas den konstnärliga ledaren till förmån för en främst administrativ ledare.

EN GRUPP FRÅN KONSTHÖGSKOLAN, bestående av representanter för studenter och anställda, tillsattes för att medverka i anställningsprocessen och föranleddes att tro att deras röst skulle väga tungt. I slutskedet framkom att gruppen bara var en referensgrupp vars rekommendation helt förbisetts.

ATT UNIVERSITETSLEDNINGEN, som saknar kunskaper inom det konstnärliga fältet, väljer att inte lyssna på de som besitter dessa kunskaper, det vill säga den samlade studentstyrkan och institutionens högt meriterade professorer, är alarmerande.

KONSTHÖGSKOLAN ÄR VIKTIG för Norrlands dragningskraft och på ett internationellt plan. Vi har ett behov av en ledare med internationellt renommé och djup förankring i samtidskonsten. Under många år har konsthögskolan arbetat med att bygga upp sin konstnärliga kompetens, sitt internationella nätverk och goda anseende. Dessa resurser äventyras genom universitetsledningens agerande, något som i förlängningen innebär en stor förlust för regionen och för Umeå universitet.

EFTER SISTA MÖTET MED rekryteringsgruppen fanns indikationer på att konsthögskolans gemensamma ståndpunkt skulle förbises. När information om tillsättningen dröjde valde studenter och personal att skriva varsin skrivelse direkt till universitetsrektorn (se bilaga) där vi tydligt framför vår ståndpunkt och våra farhågor. Detta har inte tagits på allvar och vår gemensamma kompetens inom det konstnärliga fältet negligeras.

DÅ VÅR RÖST INTE HÖRSAMMAS i försök till dialog med universitetsledningen, vänder vi oss nu till omvärlden. Vi tror på demokratiska processer och dialoger och tycker det är viktigt att detta granskas av en oberoende part.

STUDENTERNA VID KONSTHÖGSKOLAN